REGULAMIN SERWISU I PROGRAMU  „Karta Profiso”.

Serwis „Karta Profiso” jest rozwiązaniem dającym możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów na produkty lub usługi związane z zakupem, wykańczaniem, remontem i dekoracją mieszkań, domów oraz innych obiektów.

W imieniu tworzącego go Zespołu, zapraszamy do korzystania z Serwisu po zapoznaniu się z poniższym Regulaminem i wspólnego tworzenia miejsc, w których chce się żyć!

My negocjujemy, Ty korzystasz!

§ 1. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Karta Profiso – cyfrowa karta rabatowa należąca do jednej z określonych kategorii (poziomów), umożliwiająca uzyskanie posiadaczowi przypisanego do niej Konta atrakcyjnych rabatów, od Partnerów uczestniczących w Programie organizowanym przez Organizatora.
 2. Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony po dokonaniu przez niego Rejestracji, dający Użytkownikowi dostęp do funkcjonalności Serwisu, w tym Karty Profiso, oraz w którym gromadzone są dane Użytkownika i informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 3. Organizator – JB Design Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żytnia 15A / 29, 01-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 462141, NIP: 5272694261, REGON: 146695753, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł opłacony w całości, numer kontaktowy: +48 789 037 543 (czynny w dni pn-wt. 12-13), e-mail kontaktowy: wspolpraca@profiso.pl
 4. Partner – podmiot współpracujący z Organizatorem w celu świadczenia przez Organizatora usług w ramach Karty Profiso, będący Partnerem Handlowym lub Marketingowym.
 5. Partner Handlowy – Partner oferujący korzyści (zniżki, promocje, rabaty, gratisy lub inne) do korzystania przez Użytkownika.
 6. Partner Marketingowy – Partner oferujący kody do stosowania przez Użytkownika, umożliwiające uzyskanie Karty Profiso określonej kategorii.
 7. Program – program lojalnościowy organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu i przy wykorzystaniu Serwisu oraz Karty Profiso.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.
 9. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 10. Serwis – prowadzona przez Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma on-line, na której i za pośrednictwem której Organizator prowadzi działania informacyjne, marketingowe i promocyjne dotyczące siebie i Partnerów, dostępna w domenie …
 11. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z korzyści, pozyskanych dla Użytkownika w wyniku starań Organizatora od Partnerów Handlowych.
 12. Użytkownik – posiadacz Karty Profiso, tj. osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada adres e-mail oraz telefon komórkowy i korzysta z Serwisu.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji przez przystąpieniem do Programu.
 2. Korzystanie z Karty Profiso wymaga posiadania urządzenia końcowego (komputer, tablet, telefon itp.) z przeglądarką internetową i dostępem do internetu.
 3. W ramach Programu, w zamian za umożliwienie Organizatorowi i Partnerom prowadzenia wobec Użytkownika określonych w Regulaminie działań marketingowych, Użytkownik otrzymuje możliwość korzystania z korzyści (zniżki, promocje, rabaty, gratisy lub inne) oferowanych przez Partnerów Handlowych.
 4. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 5. Karta Profiso może zostać wykorzystana wyłącznie przez Użytkownika, na którego została wystawiona.  
 6. W imieniu Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, Umowę zawrzeć może osoba, która posiada stosowne umocowanie.
 7. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu bez Rejestracji.

§ 3. REJESTRACJA

 1. Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 2. Dokonując Rejestracji Użytkownik podaje:
  1. imię;
  2. nazwisko;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu komórkowego;
  5. kod otrzymany od Partnera Marketingowego, jeżeli taki posiada.
 3. Użytkownicy dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych, określonych w ust. 4 powyżej.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.
 5. Z chwilą Rejestracji, Użytkownik otrzymuje elektroniczną Kartę Profiso określonego wariantu, jednego z wymienionych w § 4 ust. 4 poniżej.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).
 7. W rozumieniu Regulaminu dniem przystąpienia do Programu jest dzień zapisania się do Programu poprzez Serwis po prawidłowym zakończeniu Rejestracji.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Karty Profiso i udziału w Programie poprzez:
  1. kliknięcie przycisku „Usuń konto” w zakładce „Moje konto” (po zalogowaniu).
  2. wysłanie informacji o zamiarze rezygnacji na adres korespondencyjny albo e-mail Organizatora.

§ 4. KARTA PROFISO

 1. Użytkownik pobiera Kartę Profiso, jedną (wspólną) dla każdego z Partnerów Handlowych, którzy uczestniczą w danym momencie w Programie, bez konieczności dodawania Partnera czy innego rodzaju wybierania Partnerów przez Użytkownika.
 2. Wystawienie Karty Profiso następuje nieodpłatnie.
 3. Karta Profiso oznaczona jest 16-cyfrowym numerem, który identyfikuje Użytkownika.
 4. Karta Profiso występuje w 4 wariantach (od najniższego do najwyższego):
  1. Standard
  2. Silver
  3. Gold
  4. Platinium
 5. W celu pozyskania Karty Profiso wariantu wyższego, niż Standard, Użytkownik podaje przy Rejestracji kod, otrzymany od Partnera Marketingowego, odzwierciedlający wyższy wariant przyznanej Karty Profiso. Przystępując do Programu bez kodu, o którym mowa, Użytkownik otrzymuje Kartę Profiso Standard.
 6. Co do zasady, im wyższy wariant Karty Profiso, tym wyższe związane z nią rabaty.
 7. Dokładną wysokość rabatów (zniżek), rodzaj gratisów bądź innych korzyści oferowanych przez poszczególnych Partnerów Handlowych, Użytkownik może sprawdzić w opisie Partnera (po zalogowaniu).
 8. Organizator dokłada wszelkich starań aby prezentować aktualne informacje o Partnerach oraz rabatach (zniżkach), rodzajach gratisów bądź innych korzyści przez nich oferowanych, jednakże aktualności tej – ze względów organizacyjnych i technicznych – nie gwarantuje. Wiążącą informację o rabacie (zniżce), rodzaju gratisu bądź innej korzyści oferowanej przez danego Partnera Handlowego Użytkownik otrzymuje dopiero w momencie dokonywania zakupu, przed jego sfinalizowaniem, poprzez stronę internetową Partnera Handlowego realizującego sprzedaż w sklepie internetowym bądź od sprzedawcy w sklepie stacjonarnym .
 9. Poziom rabatów związanych z Kartą Profiso określonej kategorii może ulec zmianie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. Dodatkowe korzyści (dodatkowe zniżki, gratisy i inne) mogą być przyznawane Kartom Profiso określonej kategorii przez Partnerów Handlowych, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
 11. Karta Profiso jest ważna przez cały okres trwania Programu i traci ważność z chwilą zakończenia Programu bądź z chwilą zakończenia przez Użytkownika udziału w Programie.

§ 5. ZAKUPY PRZY WYKORZYSTANIU KARTY PROFISO

W celu skorzystania z korzyści związanych z Kartą Profiso u danego Partnera Handlowego, Użytkownik:

 1. podaje numer Karty Profiso jako kod promocyjny podczas finalizowania zakupów w wybranym sklepie internetowym Partnera Handlowego;
 2. podaje numer Karty Profiso sprzedawcy podczas finalizowania zakupów w wybranym sklepie / punkcie usługowym stacjonarnym Partnera Handlowego;
 3. podaje kod dedykowany do danego sklepu/punktu usługowego Partnera Handlowego, który można pobrać po zalogowaniu się na Konto w opisie Partnera Handlowego,

bądź dokonuje innej czynności, określonej w opisie danego Partnera Handlowego. Na tej podstawie, Partner Handlowy nalicza / przyznaje odpowiednią korzyść.

§ 6. MARKETING, PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas Rejestracji trafią do bazy danych Organizatora i będą przetwarzane przez Organizatora jako administratora w celu prowadzenia Programu zgodnie z Regulaminem, w tym w celu wysyłania na adres e-mail lub numer telefonu komunikacji bezpośrednio związanej z udziałem w Programie, obejmującej:
  1. oferty Partnerów Handlowych przeznaczone dla Użytkowników;
  2. inne informacje bezpośrednio związane z udziałem w Programie.
 2. Organizator może przekazać dane osobowe Użytkownika Partnerom Handlowym w celu zweryfikowania przez nich istnienia i rodzaju uprawnień wynikających z Karty Profiso i przysługiwania ich osobie dokonującej zakupu (a więc w celu eliminowania nadużyć), jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych jest to konieczne lub pożądane przez Partnera.
 3. Organizator może przekazać dane osobowe Użytkownika Partnerom Handlowym, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu prowadzenia przez nich wobec Użytkownika własnych działań marketingowych lub sprzedażowych. W przypadku takiego przekazania, dany Partner stanie się administratorem danych osobowych Użytkownika, niezależnym od Organizatora.
 4. Użytkownik zobowiązuje się  niezwłocznie samodzielnie aktualizować swoje dane na Koncie lub informować Organizatora o konieczności ich zmiany, jeżeli z jakiegoś powodu zmiany nie może dokonać samodzielnie.
 5. Z chwilą zaprzestania prowadzenia Programu przez Organizatora lub ustania uczestnictwa Użytkownika w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z realizacją Programu. Powyższe nie dotyczy tych danych, które Organizator zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo nadal przetwarzać (np. dla celów podatkowych, w celu rozpatrzenia reklamacji, czy też dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami byłego Użytkownika).
 6. Zaprzestanie prowadzenia Programu przez Organizatora lub ustanie uczestnictwa Użytkownika w Programie nie wpływa na prawa lub obowiązki Partnerów jako administratorów danych, uzyskane przez Partnerów wobec Użytkownika w wyniku funkcjonowania Programu w celu określonym w ust. 3 powyżej.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Polityka Prywatności.

§ 7. CZAS OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Organizator może zakończyć Program lub zmienić jego zasady wyrażone w Regulaminie (tj. zmienić Regulamin) w każdym czasie, w szczególności z powodu:
  1. zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa powodującej brak możliwości lub utrudnienia w prowadzeniu Programu;
  2. nieopłacalność Programu;
  3. wydania orzeczenia lub decyzji przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej dotyczącej Programu i skutkującej koniecznością jego zakończenia;
  4. zmiany warunków kontraktów Organizatora z Partnerem lub Partnerami.
 3. Zakończenie Programu nastąpi za uprzednim, w miarę możliwości 14 – dniowym powiadomieniem Użytkowników w sposób przewidziany dla przekazywania Użytkownikom wszystkich komunikatów związanych z Programem, wraz ze wskazaniem terminu zakończenia Programu.
 4. Zmiana Regulaminu może nastąpić za uprzednim, w miarę możliwości 3 – dniowym powiadomieniem Użytkowników w sposób przewidziany dla przekazywania Użytkownikom wszystkich komunikatów związanych z Programem.
 5. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, który przed wejściem zmiany w życie nie zrezygnuje z udziału w Programie lub – jeżeli zostanie udostępniona taka możliwość – zaakceptuje zmieniony Regulamin przed wejściem zmiany w życie.
 6. Organizator uprawniony jest do wykluczenia Użytkownika z Programu, jeżeli w ramach udziału w Programie Użytkownik dopuści się naruszenia prawa lub rażącego naruszenia Regulaminu. O wykluczeniu z udziału w Programie Organizator informuje Użytkownika w sposób przewidziany dla przekazywania Użytkownikom wszystkich komunikatów związanych z Programem, wraz ze wskazaniem terminu skuteczności wykluczenia, które- w szczególnie uzasadnionych przypadkach – może nastąpić natychmiastowo.

§ 8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłoszone Organizatorowi drogą e-mailową.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swój adres e-mail, numer Karty Profiso oraz dokładnie opisać zaistniały problem.
 3. Organizator nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na zgłoszenie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownika, podanej w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za przyjęte przez Sprzedawcę, jeżeli odpowiedź na reklamację nie nastąpi w terminie zastrzeżonym w ust. 3.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od zawartej Umowy obejmującej udział w Programie w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listem poleconym na adres pocztowy lub e-mail Organizatora.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zaczerpniętego z ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wzór formularza.
 3. W razie skutecznego skorzystania z prawa określonego w ust. 1, Umowa uważana jest za niezawartą z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W ramach Programu Organizator oferuje Użytkownikom usługę stałego udostępniania korzyści oferowanych przez Partnerów Handlowych. Akceptując Regulamin Użytkownik potwierdza, że godzi się na otrzymywanie ofert Partnerów Handlowych przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i w zakresie ofert otrzymanych usługa Organizatora zostaje w pełni wykonana i co do niej Użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy. 
 5. Prawo odstąpienia od umów zawartych z Partnerami przy wykorzystaniu zniżek oferowanych w Programie podlega zasadom niezależnym od zasad objętych Regulaminem, który dotyczy jedynie uczestnictwa w Programie. Przypominamy jedynie, że co do zasady w przypadku zakupów dokonywanych na odległość (w tym przez internet) konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które to prawo może być ograniczone na przykład w przypadku nabywania od Partnerów produktów lub usług służących zaspokajaniu zindywidualizowanych potrzeb Użytkownika. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed dokonaniem Rejestracji. Regulamin udostępniany jest również w formie pliku PDF, który umożliwia jego pozyskanie (pobranie), odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis, ani za skutki czynności, które w celu uczestnictwa w Programie dokonują Partnerzy.
 3. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. W ramach Programu komunikacja z Organizatorem następuje w języku polskim.
 5. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa, które obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.